maskmask

Audyty efektywności energetycznej

Audyty efektywności energetycznej wykonuje się w celu uzyskania świadectwa efektywności energetycznej. Pozwalają one na określenie spodziewanych oszczędności energii. Przeprowadza się je zarówno przed wykonaniem zadań proefektywnościowych, jak i po ich wykonaniu, jako audyty sprawdzające. Na podstawie audytu inwestor będzie mógł pozyskać świadectwo efektywności energetycznej tzw. biały certyfikat. Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wprowadzono w Polsce system białych certyfikatów, stanowiący wsparcie dla inwestycji proefektywnościowych, dla których trzeba wykazać osiągnięcie zakładanej oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej jest opracowaniem, które zawiera analizę zużycia energii oraz określa stan techniczny obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji. Dokument uwzględnia też wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów urządzeń lub instalacji, włącznie z oceną ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

KTO WYKONUJE AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ?

Audyty efektywności energetycznej przez wiele osób są utożsamiane z audytami energetycznymi. Są to jednak dwa różne procesy dotyczące innych podmiotów i przeprowadzane w innym celu. Pierwsze, podobnie jak audyt remontowy, są wykonywane na potrzeby konkretnej inwestycji. Przygotowanie raportu jest jednym z elementów procesu starania się o zezwolenie na przeprowadzenie modyfikacji. Drugie wynikają z Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. i są obowiązkowe dla wszystkich dużych przedsiębiorstw.

AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Obecnie nie ma żadnych wymagań dotyczących uprawnień osób sporządzających audyty efektywności energetycznej. Oznacza to, że taki audyt może sporządzić każdy, kto tylko ma odpowiednią wiedzę techniczną i podejmie się tego zadania. My wychodzimy jednak z założenia, że do sporządzenia audytu efektywności energetycznej nie wystarczą wiedza i doświadczenie jednej osoby. Ze względu na specyficzne warunki funkcjonowania każdego obiektu wykonujemy opracowania w zespole fachowców z różnych dziedzin. Audyty efektywności energetycznej przeprowadzamy w budynkach ulokowanych na terenie województwa lubuskiego i wielkopolskiego.

 

AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Z CZEGO SKŁADA SIĘ AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ?

Audyt efektywności energetycznej składa się z szeregu czynności, mających na celu ocenę stanu technicznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji oraz analizę zużycia przez nie energii, a w szczególności:

  • inwentaryzacji technicznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji,
  • oszacowania zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, których audyt dotyczy, z wykorzystaniem metod analitycznych i z uwzględnieniem danych znamionowych lub katalogowych oraz czynników wpływających na zużycie energii,
  • wykonania pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w przypadku, gdy nie jest możliwa prawidłowa ocena stanu technicznego oraz analiza zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, na podstawie czynności z wykorzystaniem metod analitycznych, o których mowa powyżej,
  • określenia czynników wpływających na zużycie energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację,
  • przedstawienia propozycji przedsięwzięć do minimalizacji zidentyfikowanych strat energii,
  • oceny efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,
  • wykonania uproszczonej analizy dla określenia podstawowych wskaźników ekonomicznych zaproponowanych przedsięwzięć.

Ze względu na rodzaj opracowania – specyficzny dla każdego obiektu, koszty sporządzenia audytu efektywności energetycznej są uzgadniane indywidualnie.