maskmask

Audyty – Program Jessica 2

Program Jessica 2 jest programem udzielania preferencyjnych pożyczek na termomodernizację budynków z sektora budynków wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej

UWAGA: Katalog odbiorców został rozszerzony o podmioty spoza sektora publicznego, prowadzące działalność gospodarczą. Wsparcie (pożyczka) dla tych podmiotów może zostać udzielone jedynie na projekt dotyczący kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej (zgodnie z definicją z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), w którym prowadzona jest działalność o jakiej mowa w ww. definicji.

Dla kogo?

O pożyczkę mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy,
 • samorządowe jednostki organizacyjne,
 • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu Dyrektywy 2012/27/UE.

 

 

AUDYTY – PROGRAM JESSICA 2

AUDYTY – PROGRAM JESSICA 2

Na co?

Finansowaniu w formie pożyczki podlega kompleksowa modernizacja energetyczna budynków związana, m.in. z:

 • ociepleniem budynku,
 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 • instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
 • wymianą oświetlenia na energooszczędne,
 • systemami monitorowania i zarządzania energią,
 • finansowaniem opracowanych audytów energetycznych, jako kluczowych elementów projektu.

 

 

Na jakich warunkach?

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest wykazanie poprawy efektywności energetycznej o minimum 25% na podstawie przeprowadzonego i zweryfikowanego przez BGK audytu energetycznego. Kryteria minimalne audytu energetycznego określa Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Preferowane są przedsięwzięcia, w których poprawa efektywności energetycznej osiąga poziom 60%.

Ponadto przed rozpoczęciem Projektu Ostateczny Odbiorca zobowiązany jest przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą (w formie opinii ornitologicznej i/lub chiropterologicznej) w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych i/lub nietoperzy, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronień tych zwierząt podczas prac budowlanych.

 

 

AUDYTY – PROGRAM JESSICA 2

AUDYTY – PROGRAM JESSICA 2

Dlaczego to się opłaca?

Oprocentowanie pożyczek (jeśli regulacje prawne dotyczące formy pomocy pozwalają na zastosowanie w konkretnym przypadku tego rodzaju preferencji) wynosi:

 • 0,5% w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii na poziomie od 25% do 40%,
 • 0,25% w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii na poziomie minimum 40% do 60%,
 • 0,15% jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii na poziomie 60% lub więcej. Oprocentowanie Pożyczki zostaje dodatkowo obniżone o 20% w przypadku Projektu ujętego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej lub w dokumencie równoważnym.

Okres spłaty pożyczki wynosić może do 20 lat,
BGK nie pobiera prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek

Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego ( www.bgk.pl )