maskmask

Audyty przedsiębiorstw

 

Co to jest audyt przedsiębiorstw?

Funkcjonowanie dużego przedsiębiorstwa na rynku unijnym nakłada na nie wiele obowiązków, które wynikają ze wspólnej odpowiedzialności za środowisko i jego zasoby. Jedną z powinności firmy jest optymalne zarządzanie energią. Ogranicza ono wykorzystanie cennych surowców naturalnych oraz zmniejsza zanieczyszczenie środowiska wynikające z produkcji energii. Aby zmobilizować firmy do racjonalnej gospodarki energetycznej i wprowadzania korzystnych modyfikacji, wdrożono konkretne przepisy. Zobowiązują one firmy do przeprowadzania audytu.

Audyty przedsiębiorstw to narzucone dyrektywą EU audyty efektywności energetycznej firm spełniających kryteria określone ustawą. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/WE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej podaje definicję takiego audytu. Zgodnie z nią jest on analizą zużycia energii, połączoną z określeniem stanu technicznego obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji. Opracowanie zawiera wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Obowiązkowe audyty przedsiębiorstw określonej wielkości zostały wprowadzone w Polsce Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, obowiązującą od 1 października 2016 roku.

Uwaga! Pierwszy energetyczny audyt przedsiębiorstwa należy przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy tj. do dnia 30 września 2017 roku.

Za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia audytu Prezes URE może narzucić przedsiębiorcy karę wynoszącą do 5% przychodu!!!


energetyk

AUDYTY PRZEDSIĘBIORSTW

Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu?

Według Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązek sporządzenia energetycznego audytu przedsiębiorstwa ma właściciel, który w ostatnich dwóch latach obrotowych:

  • zatrudniał średnio rocznie 250 pracowników

lub

  • osiągnął roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Przepisu tego nie stosuje się do przedsiębiorcy, który wprowadził system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego zgodny z rozporządzeniem UE nr 1221/2009, jeśli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

W jaki sposób należy sporządzić energetyczny audyt przedsiębiorstwa?

Audyty przedsiębiorstw obejmujące ocenę efektywności energetycznej:

  • należy przeprowadzić na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
  • powinny zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez oceniane przedsiębiorstwo,
  • powinny opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

W naszej firmie wykonujemy audyty przedsiębiorstw, stosując normę PN-EN 16247 zawierającą wymagania dotyczące opracowania wszystkich rodzajów audytów.

Każdy audyt przedsiębiorstwa wymaga zaangażowania grupy specjalistów, którzy potrafią inwentaryzować i optymalizować zużycie energii w danej branży. Mamy zespół wykwalifikowanych audytorów i projektantów inżynierów z wieloletnią praktyką w projektowaniu. Audyty przedsiębiorstw wykonujemy w miastach takich jak Poznań, Zielona Góra oraz innych na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego. Osoby i firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.

AUDYTY PRZEDSIĘBIORSTW