maskmask

 

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne jest to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu czyli energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, a następnie określa się jego klasę energetyczną.

Każdy budynek podlegający operacji kupna, najmu lub sprzedaży budynek musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej.

KAŻDY BUDYNEK NOWY ODDAWANY DO UŻYTKOWANIA MUSI POSIADAĆ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ.
Z OBOWIĄZKU ZWOLNIONE SĄ TYLKO BUDYNKU MIESZKALNE JEDNORODZINNE BUDOWANE NA WŁASNY UŻYTEK.

Obowiązek posiadania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nakłada na nas Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku dotycząca jakości energetycznej budynków.

Celem wprowadzenia Dyrektywy jest promocja jakości energetycznej budynków w obrębie państw Wspólnoty, przy uwzględnieniu typowych dla danego kraju zewnętrznych i wewnętrznych warunków klimatycznych oraz rachunku ekonomicznego.

 

świadectwo charakterystyki energetycznej

Kto może wystawić świadectwo?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
 • nie była karana za przestępstwo przeciw mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej lub odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

 

Kto musi, a kto nie posiadać świadectwo?

 • wszystkie nowe budynki muszą mieć świadectwo charakterystyki energetycznej - ZWOLNIONE SĄ BUDYNKI JEDNORODZINNE MIESZKALNE BUDOWANE NA WŁASNY UŻYTEK
 • świadectwo muszą też posiadać budynki poddane operacji najmu, kupna i sprzedaży

Z obowiązku posiadania świadectwa zwolnione są budynki

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej
 • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
 • niemieszkalne służące gospodarce rolnej
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok
 • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Korzyści związane z wydaniem świadectwa energetycznego to:

 • dla właściciela budynku lub lokalu przeznaczonego do sprzedaży lub najmu — możliwość uzyskania ceny sprzedaży lub czynszu najmu odpowiedniej do wysokiej jakości budynku czy lokalu.
 • dla nabywcy i najemcy budynku lub lokalu — wiarygodne i obiektywne informacje o charakterystyce energetycznej budynku oraz o spodziewanych kosztach eksploatacji.
 • dla dewelopera lub wykonawcy nowego budynku — możliwość uzyskania za realizację budowy ceny odpowiadającej wysokiej jakości budynku

świadectwo charakterystyki energetycznej