maskmask

Audyty energetyczne

Audyt energetyczny to opracowanie, którego celem jest zgromadzenie niezbędnej wiedzy do oceny  zużycia energii budynku, zespołu budynków, przedsiębiorstwa lub placówki handlowej. Audytom podlegają również procesy technologiczne i instalacje przemysłowe. Celem audytu energetycznego  jest określenie struktury i ilości zużywanej energii i wskazanie możliwych rozwiązań pozwalających na uzyskanie oszczędności w gospodarowaniu energią w danym obiekcie. Audyt opisuje stan budynku aktualny i stan obiektu po przeprowadzeniu planowanej modernizacji oraz określa zasadność wykonania zabiegów termomodernizacyjnych. Audyt w precyzyjny sposób opisuje kilka sposobów modernizacji i dostarcza wszelkich możliwych informacji na ich temat, ułatwiając podjęcie decyzji o wyborze ostatecznego wariantu do realizacji. Ta wiedza niezbędna jest instytucjom oraz bankom do udzielania wsparcie finansowego na przeprowadzanie modernizacji obiektów.

Audyt energetyczny jest sporządzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego.

Audyt energetyczny jest opracowaniem niezbędnym przy ubieganiu się o kredy z premią termomodernizacyjną udzielaną przez BGK oraz pożyczki lub dotacje, coraz częściej pojawiające się w ofercie programów obsługiwanych przez Regionalne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Urzędy Marszałkowskie.

 

Kredyt z premią – dla kogo?

O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków wielorodzinnych,
  • budynków użyteczności publicznej będących własnością jednostek samorządu terytorialnego i służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych,
  • lokalnych źródeł ciepła.

audyt energetyczny

audyt energetyczny

Adresaci programu

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

  • osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

 

 

 

Finansowanie inwestycji termomodernizacyjnych

Bankiem kredytującym jest każdy bank, który zawarł umowę z Bank Gospodarstwa Krajowego BGK  w sprawie udzielania kredytów i w sprawie przekazywania premii termomodernizacyjnej.

ESCO – Energy Saving Company to firma pomagająca inwestorom, którzy nie mogą samodzielnie podjąć się inwestycji modernizacyjnej. ESCO odzyskuje poniesione koszty i swój zysk, zatrzymując przez ustalony okres oszczędności uzyskane z obniżenia kosztu użytkowania energii.

Wspieranie inwestycji związanych z ochroną środowiska

Gdy przedsięwzięcia energooszczędne jednocześnie przyczyniają się do poprawy stanu środowiska, możliwe jest uzyskanie dotacji albo preferencyjnej pożyczki z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

finansowanie